Sopsortering

Sophantering / affaldshåndering på Woodlands

En dansk version af denne besked findes i forlængelse af den svenske.

I Sverige är det lag på att sortera sina sopor. Det innebär att alla sopor skall sorteras enligt följande kategorier på Woodlands:

• Papper (Tidningar, reklam etc)
• Pappersförpackningar (kartonger)
• Vitt glas
• Mörkt glas
• Metall (Konservburkar, ölburkar, korkar etc)
• Plastförpackningar
• Matavffall

OBS! Locket på sopkärlen måste gå att stänga helt, annars tömmer Nårab inte tunnan! Vik ihop era förpackningar så får det plats mer i tunnorna!
Sopkärl för detta finns bakom stallet på den gamla gården vid Magnolia 1. Sorteras enligt bilden nedan:

Sopsortering

I de sopkärl som står vid era hus och som Woodlands personal tömmer skall ni endast slänga restavfall och matavfall i enlighet med bilden nedan:

Sopsortering1

I restavfall får ni inte slänga följande:

 • Gamla batterier
 • Frigolit
 • Skrot (Metallavfall som inte är metallförpackningar)
 • Elskrot (Gamla elektriska maskiner, vitvaror såsom diskmaskiner etc)
 • Sprayburkar, gasoltuber, alla trycksatta kärl. Detta är farligt avfall och får absolut inte slängas i soporna.
 • Gamla färburkar med färg i. (Tomma burkar går som metallförpackning)
 • Kemikalier
 • Stora kartonger / wellpapp.

Ovanstående skall köras till Nårabs sopsorteringsanläggning i Örkelljunga. Det är kostnadsfritt. Se bilagan ”Så här gör du med ditt övriga avfall”

Följande regler gäller för era soptunnor vid husen:

 • Allt matavfall vid era hus skall vara förslutet i påsar. Detta av två anledningar.
  • Det försvårar för skadedjur att känna lukt och komma åt matavfall. Vi vill inte ha råttor på området.
  • Det är betydligt trevligare för vår personal som slipper få matavfall över sig när de tömmer. 
 • När sopkärlet är fullt så är det fullt! Vi tömmer ofta soptunnor där locket står rakt upp och soppåsarna svämmar över. En sådan påse går inte att tömma. Vi tömmer sopor varje fredag och varje måndag.
 • Vassa föremål skall förpackas väl så att personalen inte gör sig illa vid soptömning. Vi har vid ett flertal tillfällen i sommar gjort oss illa på grillspett av trä som tränger igenom påsen vid tömning.
 • Det är viktigt att vi sköter sorteringen på rätt sätt. Om Nårab märker att vårt restavfall konstant innehåller
  matavfall eller saker som borde vara sorterande kan vi få kostsamma restriktioner.
 • Om vi framöver vid tömning märker att husets avfall innehåller matavfall eller avfall som borde vara sorterat eller som är farligt för vår personal kommer vi inte att tömma soptunnan.

Nårabs återvinning Örkelljunga industrigatan 15
Mandagar 9-18
Onsdagar 9-18
Fredagar 9-16
Lördagar 9-13
Läs gärna sopsorteringsguiden från Nårab som ligger som bilaga.

I Sverige er det ved lov bestemt, at man skal sortere sit affald. Alt affald skal i Woodlands sorteres i følgende kategorier:

 • Tidningar (papir): Aviser, reklamer, kataloger, magasiner, tidsskrifter, ugeblade etc.
 • Papper (pap): papkasser, ægbakker og karton (mælk, juice etc.)
 • Ofärgade glas: Hvidt glas og hvide flasker (rengjorte)
 • Färgade glas: Farvet glas og farvede flasker (rengjorte)
 • Metall: Rengjorte konservesdåser, øl‐ og soft‐drink dåser, rengjorte grillbakker (alubakker) skruelåg fra flasker og glas etc.
 • Plastik, plastemballage, plastpropper etc.
 • Madaffald

OBS! Tænk på den næste bruger: Skab plads: Fold papkasser. Locket måste gå att stänga på affaldsbeholderen annars tömmer inte Nårab affaldsbeholderen.

Affaldsbeholdere for disse kategorier findes bag bygningen og rækværket på gården ved Magnolia 1. Affaldsbeholderne ved husene, som Woodlands personale tømmer, skal kun bruges til madaffald og
Restaffald.
Restaffald – ikke‐genbrugeligt, som ikke falder ind under kategorierne ovenfor – i den store sorte beholder ved jeres hus:

Følgende restaffald må dog ikke smides i husets affaldsbeholder

 • Brugte batterier
 • Flamingo
 • Skrot (Metalaffald (dåser), metalemballage)
 • El‐skrot (Gamle elektriske maskiner, hvidevarer såsom opvaskemaskiner etc.)
 • Spraydåser, gasbeholdere / ‐ flasker, alle trykbeholdere. Dette er farligt affald, som ikke under nogen omstændigheder må smides i husets affaldsbeholder eller i nogen af affaldsbeholderne bag bygningen ved gården ved Magnolia 1
 • Gamle malerbøtter med maling i (tomme bøtter betragtes som metalemballage)
 • Kemikalier

Ovenstående skal køres til Nårabs Återvinningscentralen i Örkelljunga se websiten Öppettider Återvinningscentral Nårab website
Det er gratis.

Se bilaget ”Så här gör du med ditt övriga avfall”

Følgende regler gælder for affaldsbeholderne ved husene:

 • Al madaffald skal af tre grunde være i lukkede poser:
  • Det gør det sværere for skadedyr at registrere madlugten og komme til affaldet.
  • Vi skal undgå rotter i området.
  • Det er betydeligt behageligere for vort personale, der slipper for at få madaffald over sig ved tømningen.
 • Når affaldsbeholderen er fyldt, så er den fyldt!
  Vi tømmer ofte affaldsbeholdere, hvor låget står lodret op, og affaldsposerne hænger ud over kanten. Sådanne affaldsbeholdere er ikke til at tømme. Vi indsamler sække (poser) fra affaldsbeholderne ved husene to gange om ugen, mandag og fredag.
 • Affald som grillspyd af træ skal pakkes, således at de ikke trænger ud gennem posen og skader personalet. Vi er i flere tilfælde i sommerens løb kommet til skade på sådanne grillspyd.
 • Det er vigtigt, at vi sorterer affaldet korrekt. Hvis Nårab opdager, at vort restaffald konstant indeholder madaffald og genbrugeligt affald, som burde være sorteret, kan det medføre særdeles bekostelige restriktioner for Woodlands.
  Forstå mig ret, der skal strammes op om affaldshåndteringen.
 • Hvis vort personale konstaterer, at affaldet ikke er sorteret (indeholder madaffald eller genbrugeligt affald), indeholder farligt affald eller er stærkt overfyldt, vil vi fremover undlade at tømme affaldsbeholderen.

Jeg håber, at alle forstår, at der skal strammes op. Vores medarbejderes ve og vel er meget vigtig, og vi skal beskytte miljøet gennem sortering i genbrugeligt og ikke‐genbrugeligt affald.

Sopsortering DK