ÖrkeljungaGK

Örkelljunga GK:s Historia

Efter det att golfklubben bildades den 28 juni 1989 vidtog ett omfattande arbete för styrelsen och då särskilt ordföranden Christer Örning och vice ordföranden Bengt Andersson med att dels förvärva den utvalda marken för en 18-håls golfbana, dels utverka erforderliga myndighets tillstånd inför erhållande av bygglov i januari 1990.

Av det stora antalet tillstånd, som krävdes, var beviljande av dispens från strandskyddet utmed Pinnån det, som var mest resurskrävande, omfattande bl.a. två regeringsprövningar.  Därefter anlitades – efter anställningar av såväl Hans Fock som Poul Riis, sedermera banchef resp, greenkeeper- Anläggnings AB Farm från Väckelsång att med start i mars 1990 att anlägga golfbanan, inkl. bevattningssystem från S48. Spelstart för nio av hålen ägde rum  midsommarhelgen 1991, varefter samtliga 18 hål kunde invigas den 28 september 1991 under medverkan av bl.a. Sven Tumba, som slog första slaget. Under premiäråret slöts avtal med Marie Wennersten-Frohm som pro. Marie skötte tillsammans med sin make, Janne Frohm, även golfshop.  Denna instruktörs- och shopverksamhet övergick efter några år till att drivas av Ulf Kryger. Redan vid denna uppstart uppskattades klubben av många positiva och givmilda sponsorer, varav en av dessa skall särskilt omnämnas. Det är familjen Udo och Anne-Lise Benthin med dess företag Transwaggon, vilka vid upprepade tillfällen lämnade betydelsefulla ekonomiska tillskott, särskilt med att lägga en viktig ”grundplåt” till det framtida klubbhusbygget.

Klubbhusbyggnationen löstes på ett helt unikt sätt, nämligen i form av fyra avställda tågvagnar, varav en restaurangvagn i original. Dessa kunde ställas upp på de spårlängder, vilka låg kvar från den nedlagda Skåne-Smålands järnväg, vars banvall går igenom området. Denna investering, inkl. transport av vagnarna och iordningsställande, uppgick till cirka 250.000 kronor! Detta vid en tid, då övriga nyetablerade golfbanor vid denna tid, lade lika stor investering på klubbhus som på golfbana och då kom upp i flertalet miljoner kronor.

Klubbhuslösningen gav stor uppmärksamhet. Bl.a. skrev Svensk Golf på omslagssidan med foto på en av tågvagnarna och texten ”Här går det som tåget”! Denna uppmärksammade klubbhuslösning varade fram till 2003, då vårt nuvarande klubbhus, ritat av arkitekt SAR, Pontus Möller, invigdes. De fyra tågvagnarna såldes samtidigt till Bengt Erlandsson vid High Chaparall och hans Brännehylte Handels AB i en minnesvärd affärsuppgörelse! Såväl golfbanans förmånliga belägenhet utmed E4:an och intill avfart 70, bidrog till att golfklubben besöktes av osedvanligt många gäs tspelare till att vara en nyanlagd bana. Inslaget av många spelare från andra klubbar har hållit i sig, vilket betytt mycket för klubbens ekonomi.