Woodlands Country Club
Svenska Dansk English

» Husägare login              » Bilder             » Kontakt

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Woodlands Country Club. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Woodlands Country Club Golf AB

556610-7719

Rya 472, 286 91 Örkelljunga

 

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. bokningar, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, IP-adress samt information som du lämnar.

 

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

 

Bokningar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra våra bokningar

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att genomföra bokningar som personer deltar i.

 

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

 

Tävlingar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.

 

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring och skatt

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

 

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

 

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

 

Tillgång 

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

 

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

 

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

·       Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;

·       Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;

·       Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;

·       Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;

·       Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

 

 

 

Begräsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

·       Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

·       Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;

·       Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;

·       Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.


 

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

 

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta oss. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

 

Klagomål 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.