Styrelsens uppgifter

Styrelsens främsta uppgifter är att:

- Leda klubben
- Leda och samordna de olika kommittéernas verksamhet
- Samverka med driftsbolaget
-Erbjuda alla medlemmar ett attraktivt utbud av tävlingar och social gemenskap

 

Styrelsen leder klubben främst genom att ställa uppgifter till de olika kommittéerna och ange prioriteringar, samt genom att i en budget avdela ekonomiska resurser

 

Styrelsens arbete ska så långt möjligt vara transparent och styrelseprotokollen finnas tillgängliga på hemsidan.

 

Information till medlemmarna har högsta prioritet och de främsta intrumenten för detta är regelbunden information via klubbens hemsida och särskild information från styrelsen och kommittéerna via epost till medlemmarna.